Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Prikázaný sviatok, čo to znamená pre mňa ako pokrsteného človeka?

Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:
Kán. 1247 - V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti vlastnej dňu Pána alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
Kán. 1248 - § 1.Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa.

Táto povinnosť platí pod ťažkým hriechom pre každého pokrsteného katolíka, ktorý užíva rozum a dosiahol vek sedem rokov. Samozrejme odporúča sa chodiť s deťmi do kostola odmalička, aby si osvojili dobré zvyky.

Prikázané sviatky na Slovensku
1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej zveruje celý nastávajúci rok.

2. Zjavenie Pána – 6. január
Tento sviatok zahŕňa v sebe tri skutočnosti: 1. Ježiš sa zjavuje 3 mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jordáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

3. Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý sviatok – 40. deň po Veľkej noci
Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu Otcovi do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo závisí od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný deň.

4. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice
Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

5. Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún
Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol sťatý.

6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.

7. Všetkých svätých – 1. november
Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8.december
Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedičného hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.

9. Narodenie Pána – 25. december
Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. Cirkev však na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 25. decembra.

 

Jestvuje niekoľko ospravedlňujúcich príčin, kedy neúčasť na omši nie je hriechom a nemusíme sa z toho spovedať:

1. fyzická alebo morálna nemožnosť
Týka sa ľudí, ktorí nemôžu prísť do chrámu zo zdravotných dôvodov (choroba,
staroba, úraz) alebo z dôvodu neodkladného cestovania, alebo z dôvodu zachraňovania
svojho majetku (vznikla by veľká materiálna škoda). Ospravedlnené sú tiež deti,
ktorým rodičia bránia a zakazujú chodiť do kostola.


2. služba lásky
Týka sa ľudí, ktorí majú službu v prospech verejného dobra (zdravotníci, vojaci,
policajti, strážnici, dopravcovia, energetici) alebo sa týka situácií, kedy má prednosť
služba lásky pred účasťou na omši (zostať doma pri chorom; matka s malými deťmi,
ktoré potrebujú starostlivosť; žatva; živelné pohromy a rôzne nešťastia).