Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Časti svätej omše majú svoje mená. V slovenčine sú to niekedy aj viacslovné pomenovania. Každá časť svätej omše má však svoj vlastný latinský názov, ktorý poznajú všade vo svete. A práve to bolo témou marcového stretka. 

 

Názvy mnohých náboženských výrazov sa do slovenčiny dostali od národov, v ktorých vznikli alebo s ktorými sme mali kontakty. Najviac je ich z gréckeho, latinského a hebrejského jazyka. V časoch Pána Ježiša sa v Palestíne hovorilo práve týmito jazykmi. A ešte musíme pridať aramejčinu. Tá prevládala a tou hovoril aj Pán Ježiš. Ľudia ak chceli obchodovať, komunikovať či študovať museli vedieť čo najviac jazykov. Tak ako aj v súčasnosti. Veď aj dnes sa istotne učíte nejaký cudzí jazyk a možno aj dva. Lebo poznáte príslovie: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Presvedčíte sa o tom práve v cudzine, keď sa dáte do kontaktu s domorodcami.

Dnes vládne vo svete najmä angličtina. Ale ešte nedávno tomu tak nebolo. Skoro všetci komunikovali po latinsky. V úradoch, v divadle, v kostole, ba aj na ulici. Vzdelanci celého sveta sa vedeli dohovoriť týmto jazykom. V súčasnosti je latinčina na ústupe, ale ešte stále prevláda v medicíne, v biológii, v práve a v kresťanstve. Preto niet divu, že sa týmto jazykom označujú aj mnohé výrazy vo svätej omši. Práve preto sa ich musíme naučiť.

 

Úvodná antifóna (z gr. antifonein - odpovedať) - premenlivá modlitba na úvod sv. omše.

Kyrie eleison (Pane, zmiluj sa.) - Prosba o odpustenie a milosrdenstvo.

Kolekta (z lat. collegere - zbierať) - modlitba dňa. (Kňaz "zbiera" naše modlitby.)

Orácia (z lat. oracio - modlitba, prosba) - označenie modlitby v liturgických textoch.

Glória in Excelsis Deo (Sláva Bohu na výsostiach.) - hymnus na oslavu Pána Boha.

Perikopa (z gr. perikópto - vysekávať) - úryvok biblického textu. Označenie čítania v omši.

Lekcia (časť, stať) - vo svätej omši označuje prvé alebo druhé čítanie.

Responzórium (z lat. responsum - odpoveď) - krátka odpoveď na modlitbu, na žalm.

Responzóriový žalm - žalm, ktorý sa spieva, alebo recituje a ľud v ňom krátko odpovedá.

Evanjelium (z gr. euangelion - dobrá zvesť) - spísaný záznam o Ježišovi, čítanie v omši.

Homília (z gr. homilia - rozhovor, konverzácia) - výklad prečítaného textu zo Sv. písma.

Krédo (z lat. credo - verím) - časť omše, v ktorej sa recituje vyznanie viery v Boha.

Ofera (z lat. offerre - prinášať, obetovať) - milodar na potreby Cirkvi. Ľudovo zvonček.

Ofertorium  - príprava obetných darov vo svätej omši.

Eucharistia (z gr. eucharisteia - vzdávanie vďaky) - omša, sviatosť ustanovená Ježišom.

Eucharistická modlitba - pevná, nemeniteľná časť svätej omše. Je nesmierne dôležitá.

Prefácia (z lat. praefacio - predhovor) = Pieseň chvály - úvod v Eucharistickej modlitbe.
 - modlitba pred kánonom, začína sa zvolaním „Pán s Vami“

Sanctus (lat. svätý) - hymnus na oslavu Trojjediného Boha. Spievajú všetci. Ním končí prefácia.

Kánon (gr. meradlo) = Euch. modlitba - najsvätejšia časť omše.

Konsekrácia (z lat.consecrare - posvätiť) - premenenie chleba a vína na Telo a Krv Ježiša.

Agnus Dei (Baránok Boží.) - predstavenie Pána Ježiša pred Svätým prijímaním.

Communio (Sväté prijímanie.) - prijatie Pána Ježiša do svojho srdca.

Komúnia (z lat. communio - spoločenstvo) - pieseň prijímania, antifóna na prijímanie.

Postkomúnia (z lat. post communio - po zjednotení) - spoločná modlitba po prijímaní.

Adorácia (lat. vzdať úctu Bohu) - úkon najväčšej zbožnosti, úplnej závislosti na Bohu.

Canticum (hymnus, chválospev) - básnická biblická skladba, ktorá sa ale líši od žalmov.

Benedictio (dobrorečenie) - požehnanie ľudu na záver omše. Môže byť aj slávnostné.

Ite, missa est. (Iďte, prepúšťam vás.) - prepustenie ľudu, aby išli splniť svoje poslanie.

Agapé (gr. agapé - láska) - spoločná hostina, ktorá bola po skončení Eucharistie.

 

Áno, týchto latinských názvov je skutočne veľa, ale je potrebné sa ich naučiť,

pretože sa používajú všade.

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.

Odber noviniek / Newsletter