Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Časti svätej omše majú svoje mená. V slovenčine sú to niekedy aj viacslovné pomenovania. Každá časť svätej omše má však svoj vlastný latinský názov, ktorý poznajú všade vo svete. A práve to bolo témou marcového stretka. 

 

Názvy mnohých náboženských výrazov sa do slovenčiny dostali od národov, v ktorých vznikli alebo s ktorými sme mali kontakty. Najviac je ich z gréckeho, latinského a hebrejského jazyka. V časoch Pána Ježiša sa v Palestíne hovorilo práve týmito jazykmi. A ešte musíme pridať aramejčinu. Tá prevládala a tou hovoril aj Pán Ježiš. Ľudia ak chceli obchodovať, komunikovať či študovať museli vedieť čo najviac jazykov. Tak ako aj v súčasnosti. Veď aj dnes sa istotne učíte nejaký cudzí jazyk a možno aj dva. Lebo poznáte príslovie: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Presvedčíte sa o tom práve v cudzine, keď sa dáte do kontaktu s domorodcami.

Dnes vládne vo svete najmä angličtina. Ale ešte nedávno tomu tak nebolo. Skoro všetci komunikovali po latinsky. V úradoch, v divadle, v kostole, ba aj na ulici. Vzdelanci celého sveta sa vedeli dohovoriť týmto jazykom. V súčasnosti je latinčina na ústupe, ale ešte stále prevláda v medicíne, v biológii, v práve a v kresťanstve. Preto niet divu, že sa týmto jazykom označujú aj mnohé výrazy vo svätej omši. Práve preto sa ich musíme naučiť.

 

Úvodná antifóna (z gr. antifonein - odpovedať) - premenlivá modlitba na úvod sv. omše.

Kyrie eleison (Pane, zmiluj sa.) - Prosba o odpustenie a milosrdenstvo.

Kolekta (z lat. collegere - zbierať) - modlitba dňa. (Kňaz "zbiera" naše modlitby.)

Orácia (z lat. oracio - modlitba, prosba) - označenie modlitby v liturgických textoch.

Glória in Excelsis Deo (Sláva Bohu na výsostiach.) - hymnus na oslavu Pána Boha.

Perikopa (z gr. perikópto - vysekávať) - úryvok biblického textu. Označenie čítania v omši.

Lekcia (časť, stať) - vo svätej omši označuje prvé alebo druhé čítanie.

Responzórium (z lat. responsum - odpoveď) - krátka odpoveď na modlitbu, na žalm.

Responzóriový žalm - žalm, ktorý sa spieva, alebo recituje a ľud v ňom krátko odpovedá.

Evanjelium (z gr. euangelion - dobrá zvesť) - spísaný záznam o Ježišovi, čítanie v omši.

Homília (z gr. homilia - rozhovor, konverzácia) - výklad prečítaného textu zo Sv. písma.

Krédo (z lat. credo - verím) - časť omše, v ktorej sa recituje vyznanie viery v Boha.

Ofera (z lat. offerre - prinášať, obetovať) - milodar na potreby Cirkvi. Ľudovo zvonček.

Ofertorium  - príprava obetných darov vo svätej omši.

Eucharistia (z gr. eucharisteia - vzdávanie vďaky) - omša, sviatosť ustanovená Ježišom.

Eucharistická modlitba - pevná, nemeniteľná časť svätej omše. Je nesmierne dôležitá.

Prefácia (z lat. praefacio - predhovor) = Pieseň chvály - úvod v Eucharistickej modlitbe.
 - modlitba pred kánonom, začína sa zvolaním „Pán s Vami“

Sanctus (lat. svätý) - hymnus na oslavu Trojjediného Boha. Spievajú všetci. Ním končí prefácia.

Kánon (gr. meradlo) = Euch. modlitba - najsvätejšia časť omše.

Konsekrácia (z lat.consecrare - posvätiť) - premenenie chleba a vína na Telo a Krv Ježiša.

Agnus Dei (Baránok Boží.) - predstavenie Pána Ježiša pred Svätým prijímaním.

Communio (Sväté prijímanie.) - prijatie Pána Ježiša do svojho srdca.

Komúnia (z lat. communio - spoločenstvo) - pieseň prijímania, antifóna na prijímanie.

Postkomúnia (z lat. post communio - po zjednotení) - spoločná modlitba po prijímaní.

Adorácia (lat. vzdať úctu Bohu) - úkon najväčšej zbožnosti, úplnej závislosti na Bohu.

Canticum (hymnus, chválospev) - básnická biblická skladba, ktorá sa ale líši od žalmov.

Benedictio (dobrorečenie) - požehnanie ľudu na záver omše. Môže byť aj slávnostné.

Ite, missa est. (Iďte, prepúšťam vás.) - prepustenie ľudu, aby išli splniť svoje poslanie.

Agapé (gr. agapé - láska) - spoločná hostina, ktorá bola po skončení Eucharistie.

 

Áno, týchto latinských názvov je skutočne veľa, ale je potrebné sa ich naučiť,

pretože sa používajú všade.