Naspäť hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
NAJBLIŽŠIE miništrantské STRETKO je 01. 06. 2015 o 16:30 hod. vo farskej klubovni.

MINIŠTROVANIE S DOMINOM 3

III. ročník celoročnej miništrantskej súťaže 2015

Liturgický kalendár

Navigácia

Viac informácií o tejto mesačnej aktivite tuINFORMÁCIE

31.03.2015 sa skončil marcový web kvíz. Teraz si môžeš pozrieť aké sú správne odpovede.

Tvoje umiestnenie je uvedené dolu.

 

1.    Kedy má sviatok patrón miništrantov, sv. Dominik Savio? 
       9. marec (uznaný aj 6. máj)

2.    Kto bol učiteľom Dominika Savia?

     a)  sv. Mikuláš

     b)  don Bosco

     c)  sv. Tarzícius

     d)  sv. Peter

3.    Čo znamená „Gloria in excelsis Deo“?

     a)  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

     b)  Sláva Bohu na výsostiach

     c)  Bohu vďaka

     d)  Verím v Boha


4.    Aké 2 druhy kréda poznáme?
        Apoštolské a nicejsko-carihradské.

5.    Ako sa po latinsky povie „Svätý“?
         Sanctus.

6.    Čo doslovne znamená latinské „Communio“ (sv. prijímanie)?
         Spoločenstvo.

7.    Akým latinským zvolaním sa končí svätá omša?

     a)  Ite, missa est.

     b)  In nomine Patris.

     c)  Orare.

     d)  Amen.

8.    Ako sa nazýva premenlivá modlitba na úvod svätej omše?

     a)  homília

     b)  krédo

     c)  komúnia

     d)  antifóna

9.    Po čom nasleduje responzóriový žalm?
         Po prvom čítaní.

10.   Aký je nápis na víťaznom oblúku nad presbytériom v našom kostole?
          Čas sa naplnil - čiňte pokánie.

 

 

UMIESTNENIE:

 

1. miesto - Samuel Šir.

 

      2. miesto - Tomáš Šes. a Janko Huž. 

 

Výhercom gratulujeme!

 

 

EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny hlavný web spoločenstva MINIŠTRANTI SEREĎ
EXTERNÝ ODKAZ
Oficiálny web farnosti Sereď

Copyright 2013-2019 © MINIŠTRANTI SEREĎ | Všetky práva vyhradené!