Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

ZAMYSLENIE NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Vážime si ľudí, ktorí dokážu druhým „vliať nádej“. Veď vieme, že pokiaľ človek má nádej, aj jeho život má zmysel. Ak stratí nádej, stratí aj zmysel života. No nielen v osobnom živote, ale aj v spoločenskom radi počúvame o víziách do budúcnosti, ktoré sú plné nádeje. Naopak, nepríjemne sa nám počúva niekto, kto predpovedá nejakú tragédiu alebo katastrofu. Máme však aj inú skúsenosť. Je to vtedy, keď nám niekto ponúka falošnú nádej, nádej, ktorá sa nikdy nestane skutočnosťou. Alebo keď niekto „maľuje“ budúcnosť vo veľmi „ružových farbách“. 

V prvom čítaní sa nám prihovoril prorok Jeremiáš. Počuli sme, ako svojim spoluobčanom, ktorí sa nachádzali v Babylonskom zajatí, posiela posolstvo nádeje. Znie: „V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi“.

Skôr ako sa stal prorok Jeremiáš prorokom nádeje, bol prorokom katastrofy. Predpovedal židovským kráľom a národu, že ak nezanechajú svoje hriechy a bezbožnosť, tak ich čaká prísny Boží súd. Predpovedal zánik Jeruzalema i chrámu, obsadenie krajiny a podmanenie národa Babylončanmi. Tým si získal aj veľa nepriateľov, ktorí si mysleli, že jeho proroctvá sú nezmyselné a nikdy sa nenaplnia. No žiaľ pre celý národ, sa jeho proroctvá splnili. Babylončania roku 587/6 pred Kr. spustošili Jeruzalem, zrúcali chrám a odvliekli väčšinu obyvateľov do zajatia. Jeremiáš ostal v zničenom Jeruzaleme sám  so zvyškom obyvateľov. Nezanevrel však na národ v zajatí a posielal mu  povzbudivé listy, aby nestratil nádej. Dnes sme čítali časť listu, v ktorom predpovedá narodenie potomka z rodu Dávidovho.

     Proroctvo Jeremiáša  a ostatných starozákonných prorokov sa naplnilo v neskorších časoch v osobe Ježiša Krista. V ňom prišla na svet Božie spása, právo a spravodlivosť. Ježiš začal budovať nové kráľovstvo, ktoré už nebude mať hranice, nebude vlastníkom len jedného národa, nebude už v ňom nikdy beznádej, lebo ho bude chrániť sám Boh. Toto kráľovstvo nikdy nezanikne.

Božím kráľovstvom na zemi je putujúca Cirkev. A keďže sa skladá z ľudí hriešnych a slabých, musí mať aj ona prorockého ducha. On nespočíva v tom, aby ohlasoval katastrofu a zánik Cirkvi, ale aby pomáhal jej jednotlivým členom, aby dosiahli spásu. Preto aj prorocké poslanie Cirkvi je varujúce a zároveň prinášajúce nádej.

     Varujúce poslanie sa prejavuje  tom, že Cirkev v duchu Ježišových slov „bedlite“, pomáha Božiemu ľudu, aby si stále prehlboval svoju vieru, nádej a lásku k Bohu. Aby kresťania žili svoj život v duchu Ježišovho posolstva, aby sa Ježiš stal pre nich cestou, pravdou a životom. Cirkev má dostatok skúseností  zo svojich dejín a vie, že ak kresťania neprežívajú zodpovedne svoju vieru, tak slabnú, ohrozujú svoje zameranie na Boha a tam, kde žijú, spôsobujú aj oslabenie samotnej Cirkvi. Možno až tak, že sa v nejakej časti sveta môžu dostať kresťania do otroctva dnešných mnohých „babylonských ríši“. Tieto ríše sa napríklad prejavujú snahou vymazať z ľudského vedomia pocit hriechu a viny; budovať svet bez Boha a Ježiša; viesť človeka k tomu, aby sám seba pokladal za boha. Tieto a podobné ríše majú jediný cieľ: urobiť z kresťanov otrokov, ktorí stratia akékoľvek práva. Žiaľ ešte aj s tým rozdielom, že si na rozdiel od židovského národa neuvedomujú svoje zotročenie a myslia si, že sú konečne slobodní a šťastní. 

     Cirkev však prináša svojim členom aj nádej. Veľmi ju potrebujú, lebo sa cítia ohrození vonkajším prostredím. Či sa nám neraz nezdá, že diabol je silnejší ako Boh? Že svet viac ovládajú peniaze ako vzájomná láska? Že noviny a televízia  sú účinnejšie ako slová Biblie? Či povery, bludy, mytológie, sekty nemajú väčší vplyv na ľudí ako zjavená Božia pravda? Áno, niekedy sa dobrí kresťania cítia ako emauzskí učeníci, ktorí smutní odchádzali z Jeruzalema, lebo boli presvedčení, že Ježiš prehral na kríži. Preto Cirkev musí neustále opakovať Ježišove slová: „Nebojte sa, ja som premohol svet! Nebo a zem pominú, ale moje slová nepominú. Ty si Peter, skala... a brány pekelné ju nepremôžu. Čo sa bojíte, vy maloverní?“

Začíname advent v pomaly sa končiacom v Jubilejnom roku. Boli sme svedkami veľkých projektov Cirkvi, ktoré sa odohrávali v jej srdci vo Vatikáne, ale aj na celom svete. Tento rok sme pocítili, že aj napriek mnohým problémom, ktoré vidíme v sebe a okolo seba, Cirkev neustále hlása miliónom ľudí ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša. A že vyše miliardy ľudí na našej planéte v Ježiša veria a stále sa rodia noví kresťania. Jubilejný rok bol naozaj nielen rokom vďaky, ale aj veľkej nádeje do tretieho tisícročia. Nech aj naša adventná príprava na posledné Vianoce v tomto tisícročí je naplnená nádejou, že ak sa my Boha, Ježiša a Cirkvi nespustíme, že ak si aj v tieto dni obnovíme svoj život, tak sa nemusíme nikoho a ničoho báť.

Jedna z ľudských múdrostí hovorí, že nádej zomiera posledná. My sa radujme z toho, že naša nádej nie je na konci života,  ale už od jeho začiatku a sprevádza nás celý život.

(Z homílie doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD. na prvú adventnú nedeľu)

_________________________________________________________________

Milí miništranti! Pomaly vstupujeme do doby adventu. Advent je doslova preložený ako „príchod“. Príchod toho, ktorého predpovedali všetci proroci na čele s Jánom Krstiteľom: Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Nápis na víťaznom oblúku v našom farskom chráme znie: „Čas sa naplnil, čiňte pokánie!“ Pripravujme sa na príchod Mesiáša, pretože on je náš Boh a Pán, ktorý nám dáva všetky milosti, ktoré potrebujeme tu na zemi a modlime sa, aby nás on oslávil vo večnej sláve.