Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

ČO JE TO RORÁTNA OMŠA?

Na tých miestach, kde si veriaci ľud osobitne uctieva Pannu Máriu a vo väčšom počte sa zúčastňuje na svätej omši, možno brať - okrem nedieľ, slávností a sviatkov - v dňoch do 16. decembra formuláre omší, ktoré osobitne pripomínajú Pannu Máriu. Omša má názov „Rorátna“ od vstupnej antifóny „Rorate coeli, desuper“ – „Roste nebesia, z výsosti“ ktorá sa spieva alebo recituje na jej úvod.

Rímska liturgia rorátne omše ako také nepozná. Je to zvyk pochádzajúci práve z našich krajín, ktorý sa vniesol do dávnej „tridentskej“ liturgie, ktorá neponúkala formuláre omší na každý deň adventného obdobia. Takto sa aspoň sčasti obohacovali slávenia, tým, že sa vzal iný formulár ako ten z predchádzajúcej nedele, v tomto prípade to bol formulár omše o Panne Márii.

Veriaci na tieto omše radi chodili, pretože mariánska úcta bola v našich krajoch veľmi rozšírené a zrejme aj osobitná atmosféra – prítmie a sviečky dodávali týmto sláveniam svoju nezameniteľnú črtu. Tieto omše bývali zavčas ráno, ešte za tmy, čo vyjadrovalo symboliku tmy a očakávania svetla – príchod „slnka osvecujúceho zem“, Pána Ježiša.

Dnes sa doba zmenila, keďže Misál obnovený Druhým vatikánskym koncilom nám prináša formuláre adventných omší na každý deň. Tieto vlastné formuláre by sa nemali svojvoľne vynechávať, avšak v niektoré dni je vhodné vniesť do slávenia adventu „mariánsky nádych“, pretože práve adventné obdobie je osobitne vhodným časom pre kult Pánovej Matky (hovorí tak aj Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, v bode 101),

Preto treba v advente sústreďovať pozornosť na Bohorodičku, ktorá, spolu s nami, očakáva príchod Spasiteľa na svet. Práve rorátna omša, môže byť takouto príležitosťou, čím vlastne naplníme „mariánsky“ charakter adventu a zachováme aj naše „starodávne“ tradície rorátnych omší.

Samotná omša má už svoju vlastnú „výpovednú hodnotu“, takže nie je ju treba ničím dopĺňať, avšak slávenie v prítmí, iba so zažatými sviecami, môže napomôcť k rozjímaniu nad tým, že ľudstvo, ktoré bolo v tme, očakáva príchod Svetla na tento svet.

Takým spôsobom veriaci, ktorí uplatňujú ducha posvätnej adventnej liturgie vo svojom živote, rozjímajúc o nevýslovnej láske, akou panenská Matka očakávala Syna, sú pobádaní vziať si ju za vzor a pripravovať sa ísť v ústrety prichádzajúcemu Spasiteľovi, bedliaci v modlitbách a jasajúci na jeho slávu.

Preto, pripravme sa aj my na slávenie tejto svätej omše. Uvedomme si, že sviečky, ktoré nám v tejto tme našej kaplnky vytvárajú šero, sú len slabým svetielkom, na rozdiel od toho, ktoré spoločne očakávame.

Liturgia na túto príležitosť ponúka možnosť použiť Druhú adventnú prefáciu, kde budeme počuť slová Jána, ktorý ukázal na Pána: „Hľa už je tu.“ Boh nám dáva milosť, aby sme sa s radosťou pripravovali na slávnosť Ježišovho narodenia, aby nás našiel bedliť v modlitbách i jasať na jeho slávu.

Svätú omšu začneme modlitbou Anjel Pána.

 

text: Radovan Rajčák a Stanislav Čúzy; zdroj: www.adsum.sk