Adresa: Kostolná 10, 926 01 Sereď     Mobil: 0904 056 170     E-mail: ministranti.sered@gmail.com     Info: Miništranti Sereď

Po prihlásení uvidíte na tomto mieste privátne menu. Teda ponuky pre registrovaných užívateľov a redaktorov.
PRIVÁTNA ZÓNA
No events found

Farské oznamy

15August

Farské oznamy od 18. do 24. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 18. do 24. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
18.08.
Prosebný deň
Formulár sv. omše: za zachovanie mieru a spravodlivosti
7:00
+ František Jurík, rodičia z oboch strán a rodina Pupáková
18:00
+ František a Emília Mečochoví, starí rodičia z oboch strán
Ut
19.08.
Prosebný deň
Formulár sv. omše:
za prenasledovaných kresťanov
7:00
+ František
18:00
+ Emil a Katarína Solčanskí
St
20.08.
 Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
7:00
Božia pomoc pre syna s rodinou
18:00
Božia pomoc pre syna
Št
21.08.
 Svätého Pia X., pápeža, spomienka
7:00
+ Mária Benová
18:00
+ Štefan Veselý
Pi
22.08.
Panny Márie Kráľovnej, spomienka 
7:00
prosba o mier vo svete na príhovor Panny Márie Kráľovnej pokoja
18:00
+ Jaroslava
So
23.08.
 
7:00
poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc
18:00
+ rodičia Benoví a zať Marián
Ne
24.08.
21. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
za zdravie a Božia pomoc pre vnuka
Čepeň
9:00
+ manžel Milan a rodičia
10:30
za farníkov
18:00
+ Radim Muškát
 • Farský úmysel: vyprosovať mier a zmierenie medzi národmi.
 • Modlitby za mier a zmierenie medzi národmi 15. až 22. august:
  - pred každou sv. omšou modlitba sv. ruženca a modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
  - sv. omša v pondelok: formulár za zachovanie mieru a spravodlivosti
  - sv. omša v utorok: formulár za prenasledovaných kresťanov
  - Eucharistická adorácia vo štvrtok po sv. omši: za mier a zmierenie medzi národmi
  - sv. omša v piatok o 7:00 úmysel: prosba o mier vo svete na príhovor Panny Márie Kráľovnej pokoja
 • Pripomíname: Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: OBEŽNÍK o znovuobjavení zmyslu liturgického symbolu ZNAKU POKOJA:

  "V každom prípade bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú:
  - zavedenie „spevu za pokoj“, ktorý nejestvuje v rímskom obrade
  - opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja
  - vzdialenie sa kňaza od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim
  - pri niektorých príležitostiach, ako je slávnosť Veľkej noci alebo Vianoc, prípadne pri vysluhovaní sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania, manželstva, posvätných rádov, rehoľných sľubov či pohrebu, využitie znaku pokoja ako príležitosť na gratulácie, blahoželania alebo kondolencie medzi prítomnými."
  Zmyslom Obežníka je navrátiť dôstojnosť liturgickému gestu. Nemyslieť na množstvo podaných rúk, ale na autenticitu pokoja, ktorý chceme skutočne zdielať so svojím bratom a sestrou a tak budovať skutočnú jednotu a bratskú lásku.
 • Pripomíname: Možnosť prihlásiť sa na farskú púť do Šaštína 15.09.2014 do konca augusta v sakristii.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k slávnostnému priebehu našej farskej slávnosti v Čepeni. Dobrotivý Pán, nech Vám to všetko odmení svojimi milosťami.

 

15August

Čepenské hody 2014 + FOTOGALÉRIA

Ahojte, drahí miništranti,

v nedeľu 17. augusta bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 slávnostná hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. Daniel Dian. Sprievod od farského kostola do Čepeňa sa pohne o 9:30. 

MY SA STRETÁVAME O 9:00 hod. v sakristii kostola a povieme si pár organizačných vecí. 

08August

Farské oznamy od 11. do 17. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 11. do 17. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
11.08.
 Svätej Kláry, panny, spomienka
18:00
+ Ján a Valéria Kociakoví, sestra a dcéra
Ut
12.08.
 
18:00
+ Ivan Mitas
St
13.08.
 
18:00
+ Martin Bucha
Št
14.08.
 Svätého Maximiliána Márie Kolbeho,
kňaza a mučeníka, spomienka
18:00
+ Mária a + členovia rodiny
Pi
15.08.
Nanebovzatie Panny Márie,
PRIKÁZANÝ SVIATOK
7:00
+ Mária Straňáková
Čepeň
16:00
za farníkov
18:00
+ Ján a Ida Petrouškoví
So
16.08.
Svätého Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka
7:00
+ Viktor a Valéria a rodičia z oboch strán
18:00
+ Pavol Fiam
Ne
17.08.
 20. nedeľa v Cezročnom období
/
Hody ČEPEŇ/
7:30
Poďakovanie za pomoc a ochranu na príhovor Matky Božej
Čepeň
10:30
krstní rodičia Drinkoví
18:00
+ manželia Eliášoví a rodičia
 • Farský úmysel: vyprosovať Božie požehnanie pre všetkých, ktorí svojou ochotou a službou prispejú k dôstojnému priebehu slávnosti v Čepeni.
 • V piatok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omša vo štvrtok večer je s platnosťou za piatok.
 • Prikázaný sviatok: Kódex kánonického práva z roku 1983 v príslušných kánonoch o sviatkoch hovorí:
  Kán. 1247 - V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na omši; okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
  Kán. 1248 - § 1. Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň alebo večer predchádzajúceho dňa. 
  Táto povinnosť platí pod ťažkým hriechom pre každého pokrsteného katolíka, ktorý užíva rozum a dosiahol vek sedem rokov. Samozrejme odporúča sa chodiť s deťmi do kostola odmalička, aby si osvojili dobré zvyky.

 • Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: OBEŽNÍK o znovuobjavení zmyslu liturgického symbolu ZNAKU POKOJA:

  "V každom prípade bude potrebné, aby sa v okamihu odovzdania znaku pokoja definitívne upustilo od niektorých nesprávnych zvykov, ako sú:
  - zavedenie „spevu za pokoj“, ktorý nejestvuje v rímskom obrade
  - opúšťanie svojich miest veriacimi, aby si odovzdali znak pokoja
  - vzdialenie sa kňaza od oltára, aby odovzdal znak pokoja niektorým veriacim
  - pri niektorých príležitostiach, ako je slávnosť Veľkej noci alebo Vianoc, prípadne pri vysluhovaní sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmovania, manželstva, posvätných rádov, rehoľných sľubov či pohrebu, využitie znaku pokoja ako príležitosť na gratulácie, blahoželania alebo kondolencie medzi prítomnými." Zmyslom Obežníka je navrátiť dôstojnosť liturgickému gestu. Nemyslieť na množstvo podaných rúk, ale na autenticitu pokoja, ktorý chceme skutočne zdielať so svojím bratom a sestrou a tak budovať skutočnú jednotu a bratskú lásku.

 • Na budúcu nedeľu bude v Čepenskej kaplnke o 10:30 hodová sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Vdp. Daniel Dian. Sprievod od farského kostola do Čepeňa sa pohne o 9:30. Po slávnostnej sv. omši bude slávnostný sprievod pokračovať ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde sa uskutoční modlitba Loretánskych litánií. Pripomíname možnosť plnomocných odpustkov, ktoré môžu veriaci počas slávenia sviatku získať na základe dekrétu o odpustkoch udelenom v Roku Sedembolestnej Panny Márie. Podmienky na získanie odpustkou: nenaviazanosť duše k hriechu (sv. spoveď), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, zbudenie si úmyslu získať odpustky a nábožná návšteva nášho farského chrámu.Rovnakú možnosť majú i chorí a nevládni, ktorí svoje bolesti obetujú Bohu a vzbudia si úprimný úmysel prijať sv. prijímanie a zbudia si úprimnú ľútosť, môžu rovnako získať plnomocné odpustky pre seba alebo duše v očistci.
 • Už vopred chceme poďakovať všetkým obetavým ľuďom, ktorí svojou ochotou a službou prispejú k slávnostnému a dôstojnému priebehu tejto tejto našej slávnosti

 

 

31July

Farské oznamy od 4. do 10. augusta 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 04. do 10. augusta 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
04.08.
Svätého Jána Márie Vianneya, kňaza, spomienka 
18:00
+ rodičia, starí rodičia a brat Peter
Ut
05.08.
 
18:00
+ Milan Kostolányi 
St
06.08.
Premenenie Pána,
sviatok 
7:00
na úmysel celebratnta
18:00
+ Ján Holbík a rodičia z oboch strán
Št
07.08.
 
18:00
+ Darina Solčanská, Marta, Žaneta a Marcelka
Pi
08.08.
Svätého Dominika, kňaza, spomienka 
18:00
za Ružencové bratstvo
So
09.08.
Svätej Terézie Benedikty z kríža panny a mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok 
18:00
+ František a Oľga Vladovičoví a dcéra Janka
Ne
10.08.
 19. nedeľa v Cezročnom období
7:30
+ rodičia z oboch strán, brat Stanislav
Čepeň
9:00
+ manželia Vrabcoví
10:30
za farníkov
18:00
+ Emília Kučerová, Milan, zaťovia Petrovia, Anton a Jozefína Šimončíková
 • Farský úmysel: vyprosovať silu a nádej pre chorých členov našej farskej rodiny.
 • Úmysel KBS na mesiac august: Vyprosujme nádej pre ľudí bez nádeje.
 • Stretnutie Ružencového bratstva v pondelok 04.08.2014 po večernej sv. omši.
 • Ponuka púti: Po stopách kresťanstva v Turecku, termíny a program na plagáte.
 • Seminár o pastorácii rozvedených 11.09. 2014 až 12.09. 2014 - Rodinkovo, viac informácií na plagáte.
 • Ponuka: možnosť objednania CD nosiča modlitby ruženca k Sedembolestnej Panny Márie, CD obsahuje nahrávku celej modlitby ruženca s hudobným doprovodom, niekoľko Mariánskych piesní. Cena CD je 1,5 €. Kto by mal záujem o objednanie, môže sa zapísať v sakristii. Pri hromadnej objednávke sa ušetrí na poštovnom. Toto propagačné CD je pekným darčekom a možnosťou duchovného rastu pre nás v roku Sedembolestnej Panny Márie. Možnosť objednať si CD bude do 17.08.2014. Potom bude odoslaná objednávka.
 • Pozvanie: možnosť prihlásiť sa na farskú púť do Šaštína v septembri, počas celého mesiaca august v sakristii.
17July

Farské oznamy od 21. do 27. júla 2014

Sered Neostry 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 21. do 27. júla 2014
 
CepenNeostry 
Deň
Liturgický kalendár
Čas
Úmysel svätej omše
Po
Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka 
18:00
 + Daniel Štefanák a rodičia z oboch strán
Ut
 Svätej Márie Magdalény, spomienka
18:00
 + syn Daniel a súrodenci, manžel a rodičia z oboch strán
St
 Svätej Brigity, rehoľníčky, spolupatrónky Európy, sviatok
18:00
 + rodičia Angela a Michal Polákoví
Št
 
18:00
 poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre Annu
Pi
 Svätého Jakuba, apoštola, sviatok
18:00
 + Marián Belcák
So
 Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka
18:00
 + Jana Hudáková, sestra Vincka a rodičia
Ne
  17. nedeľa v Cezročnom období
7:30
 za uzdravenie vzťahov v rodine, manželstve a prosba o Božie požehnanie
Čepeň
9:00
 + rodičia Hercegoví a Blahoví
10:30
 za farníkov
18:00
 + Ivan, rodičia a príbuzní z oboch strán

 

 • Farský úmysel: vyprosovanie milostí na príhovor sv. Joachima a sv. Anny pre rodičov našej farnosti
 • Pozývame Vás na Škapuliarsku pobožnosť dnes o 16:30 v kostole.
 • Pozvanie: Gorazdov Močenok, 24.07. - 27.07.2014, celonárodný festival kresťanského divadla, viac na plagáte.
 • POĎAKOVANIE: Kňazi farnosti ďakujú mladým z eRka a zo spoločenstva YOUTH za ochotu a obetu pri organizovaní detských táborov cez letné prázdniny. Rovnako ďakujeme sestričkám a ochotným ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní a zabezpečení letných táborov. Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše námahy. 

 

11July

Farské oznamy od 14. do 20. júla 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 14. do 20. júla 2014
 
sered kaplnka oznamy 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Po

 

18:00

 + rodina Lipovská a Verešová

Ut

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka 

18:00

 + Ľudmila Szúgyenová

St

 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej,
ľubovoľná
spomienka

14:00

 prosba o požehnanie pre mesto Sereď

18:00

 + Mária Chudačiková

Št

Sv. Andreja
Svorada a
Benedikta, pustovníkov, spomienka 

18:00

 prosba o Božiu pomoc pri operácii

Pi

 

18:00

 + Jozef Baša a rodičia z oboch strán

So

 

18:00

 + Oľga Javorová a rodičia z oboch strán

Ne

16. nedeľa v Cezročnom období 

7:30

 poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc

Čepeň
9:00

 + František a Veronika Bohunickí a deti

10:30

 za farníkov

18:00

 + Jozef a Etelka Hanzlíkoví a rodičia z
oboch strán

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň: odprosovanie za hriechy a zlo páchané v histórii nášho mesta
 • Úmysel KBS na mesiac júl: pamätať v modlitbách na rodičov, ktorým zomrelo ich dieťa.
 • Sv. omša v stredu o 14.00 hod. bude výnimočnou. Hlavným celebrantom bude Ján Buc, riaditeľ Tv Lux a predseda ZKSM. Sv. omša a následný duchovný program sú prosbou k všemohúcemu Bohu o milosti pre mestá, v ktorých histórii sa páchalo zlo a neprávosti.
 • Pozvanie na Púť na Skalke, ktorá bude 17. až 20. júla. Program je na plagáte.
 • Pozvanie: Gorazdov Močenok, 24.07. - 27.07. 2014, celonárodný festival kresťanského divadla, viac na plagáte.
 • Dávame do pozornosti ponuku voľných miest na Duchovné cvičenia Medzugorie 24.08. až 29.08., kňazský sprievod budú tvoriť vdp. Chrvala, Lovič a Libič, bližšie informácie u pána Jána Sojku.
 • Ďakujeme darcom, ktorí darovali knihu Rozpomienky kňaza od Františka Bernadiča, vyprosujme úprimné Pán Boh odmeň. 

 

 

 

05July

Farské oznamy od 7. do 13. júla 2014

sered kostol oznamy 
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 7. do 13. júla 2014
 
sered kaplnka oznamy 

Deň

Liturgický kalendár

Čas

Úmysel svätej omše

Po

 

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza, ľubovoľná spomienka

7:00

prosba o Božiu pomoc pre rodinu

18:00

+ Mária Horváthová, vnuk Ivko
a starí rodičia

Ut

 

7:00

za duše v očistci

18:00

+ Peter Szatmar

St

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

7:00

+ manžel Jozef Kornel, brat a rodičia

18:00

+rodičia Pavol a Filoména Ozimy

Št

 

7:00

+ Oľga Poláková

18:00

+ starí rodičia Ozymi a Adámíkoví

Pi

Sv. Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, sviatok

7:00

+ rodičia Margita a Pavol Kolkoví

18:00

+ Jaroslav Cicák

So

 

7:00

za Božie vedenie, pomoc a ochrana
pre rodinu

18:00

+ rodičia Vršanoví a manžel Peter

Ne

15. nedeľa v Cezročnom období 

7:30

za Božiu pomoc pre otca a celú rodinu

Čepeň
9:00

+ Jozef Kuric a rodičia z oboch strán

10:30

za farníkov

18:00

+ manželia Králechoví a syn

 • Farský úmysel modlitieb - aby rodičia vedení Duchom Sv. našli v čase prázdnin silu pri starostlivosti o svoje deti.
 • Zbierka pre Balkán - poďakovanie všetkým darcom a miestnym koordinátorom, ktorí pomohli Balkánu, a bez ktorých by sa zbierka nemohla realizovať.
 • Zbierka Trnavskej arcidiecéznej charity - Daruj školské pomôcky - do konca augusta možnosť darovania funkčných školských pomôcok na kontaktných miestach arcidiecéznej charity.
 • Oznámenie o konaní zbierky - Boj proti hladu - ktorá sa uskutoční v mesiaci september, možnosť podpory kúpou perníkového srdiečka, zaslaním SMS alebo finančným darom, informácie na nástenke.
 • Diecézne stretnutie mladých - NÁDEJ 2014 - 23.08.2014 v Bojničkách, program je na plagáte.
 • Celoslovenský mládežnícky program - 7BOLESTNÁ - 14.09.2014 v Šaštíne. Viac informácií na plagáte alebo na www.bazilika.sk
 • Prosíme veriacich, ktorí majú knihu s názvom ROZPOMIENKY KŇAZA, autorom je pán dekan Bernadičktorý tu pôsobil. Prosíme o zapožičanie pre brata pána dekana, ktorý býva vo Švajčiarsku. Kontaktujte prosím kňazov farnosti.
 • Ponuka - detský časopis REBRÍK, možnosť objednania a informácie na plagáte na nástenke.
 • Informačná tabuľa našej katolíckej charity v Seredi je pri východe z kostola, prosím venujte jej pozornosť, sú na nej aktuálne informácie o potrebných veciach pre núdznych. Ďakujeme za vašu pomoc.
 • Stretnutie Ružencových bratstiev bude dnes 6.6.2014 o 14:30 hod.
28June

Farské oznamy od 30. júna do 6. júla 2014

Sered Neostry
Poriadok bohoslužieb v Seredi
v týždni od 30. júna do 6. júla 2014
CepenNeostry
 
Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel svätej omše
Po
 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
+ Helena Chochmanová a dcéra Mária
+ Helena Melíšková a rodičia
Ut
 
7:00

18:00
za zdravie dcéry Slávky a prosba
    o Božiu pomoc
Vojtech a Alžbeta Horvátoví
St
 Návšteva Panny Márie, sviatok 
7:00
18:00
 
za ružencové bratstvo
+ Anna Kraľovíčová, rodičia z
    oboch strán a Bernard
Št
 Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
7:00
18:00
 
+ Antónia Rebrošová
+ rodičia Tomáš a Amália Čelkoví a
    brat Jaroslav
Pi
 Sv. Alžbety Portugalskej, ľubovoľná spomienka
7:00
18:00
 
za duchovnú obnovu farnosti
+ Mária Petrovičová
So
 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
7:00
18:00
 
+ Cyril a Mária Bukovskí
+ brat Alojz a manželka
Ne
14. nedeľa v Cezročnom období 
7:30
.
9:00 Č
10:30
18:00
+ Antonia Birešová, sestra Anna a starí
     rodičia z oboch strán
+ Gejza Nagy a rodičia z oboch strán
za farníkov
+ Ladislav a rodičia z oboch strán

 

 • Farský úmysel modlitieb na tento týždeň je za požehnané prežitie letných prázdnin.
 • Dnes o 14.00 hod. srdečne pozývame na farské agapé u sestier v Čepeni. Pripravený je program pre dospelých, deti i rodiny. Tešíme sa na stretnutie a na koláčiky, ktorými nás prekvapíte.
 • Spoločenstvo miništrantov vo farnosti Sereď spustilo svoju novú webstránku. Novú adresu webu nájdete vzadu na nástenke. Stránku neustále dopĺňame.
 • Spovedať k prvému piatku budeme v stredu, štvrtok a v piatok od 16.00 hod.
 • V týchto dnňoch sa lúčime s pánom kaplánom Martinom Klementom. Chcem sa mu poďakovať vo svojom mene, ale aj v mene vás, za jeho prácu, za jeho ochotu a spoluprácu. Nech ho sprevádza Pán Boh na všetkých jeho cestách. Na jeho miesto nastúpi pán kaplán vdp. Róbert Ťapušík, ktorý k nám prichádza z farnosti Nové Mesto nad Váhom. Nech je tu vítaný a nech sa tu dobre cíti. 
 • Riaditeľstvo CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v mene zamestnancov a žiakov školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, priaznivcom školy a ľuďom dobrej vôle, ktorí v šk. roku 2013/2014 akýmkoľvek spôsobom pomohli a podporili našu školu. Vaša prejavená dôvera a spolupráca nám pomáha zviditeľňovať školu v pravdivom obraze.

  Ďakujeme Vám všetkým a prajeme príjemné chvíle odpočinku počas letných prázdnin. Dovidenia v septembri.